Banner

Środki pomocowe i wsparcie działalności

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) było przewidziane dofinansowanie dla producentów produktów uczestniczących w systemach jakości żywności.

Działanie "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest adresowane do producentów rolnych, wytwarzających produkty rolne w ramach wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności. Rolnicy korzystający z działania mogą przez 5 lat ubiegać się, między innymi: o zwrot (do określonej kwoty) kosztów kontroli, po których wydaje się certyfikaty i świadectwa jakości oraz kosztów składek członkowskich, jakie ponoszą na rzecz grup producentów. 

POMOC MOŻE OTRZYMAĆ producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), wpisany do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez ARiMR, który nie został wykluczony z ubiegania się o pomoc na podstawie przepisów Unii Europejskiej i krajowych oraz wytwarza w ramach niżej wymienionych systemów jakości żywności produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Pomocy finansowej przysługuje rolnikom wytwarzającym przeznaczone do spożycia przez ludzi produkty:
a) w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności:
- wpisane przez Komisję Europejską do rejestru: Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS),
- wpisane przez Komisję Europejską do rejestru: Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChNP-ChOG),
- produkcji ekologicznej,
b) w ramach krajowych, uznanych systemów jakości żywności:
- integrowanej produkcji (IP),
- "Jakość-Tradycja",
- Quality Meat Program (QMP).
POMOC OBEJMUJE ZWROT KOSZTÓW:
a) kontroli, po których przeprowadzeniu wydaje się:
- certyfikat zgodności lub świadectwo jakości handlowej produktów wytwarzanych w ramach systemów GTS oraz ChNP-ChOG,
- certyfikat produkcji ekologicznej, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1), w załączniku XII,
- certyfikat potwierdzający stosowanie integrowanej produkcji.
W przypadku IP do kosztów objętych refundacją zalicza się koszty poniesione na uzyskanie zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych, a także koszty kontroli, których konieczność przeprowadzenia wynika bezpośrednio z metodyk integrowanej produkcji, a które dotyczą pobierania próbek gleby i liści, wykonywania analiz na zawartość składników pokarmowych oraz ustalania potrzeb nawozowych roślin,
- certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość-Tradycja",
- certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu Quality Meat Program.
b) składek poniesionych na rzecz grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 20, poz. 119, z późn. zm.), która w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatność, realizowała zadania określone w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.
c) zakupu specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia integrowanej produkcji oraz zakupu pułapek feromonowych i lepowych (dotyczy tylko systemu IP).
MAKSYMALNA, ROCZNA WYSOKOŚĆ POMOCY uzależniona jest od tego, w którym systemie jakości żywności rolnik uczestniczy. Maksymalne stawki wynoszą:
3200 zł - w systemach Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych;
3000 zł - w systemie produkcji ekologicznej;
2750 zł - w systemie integrowanej produkcji (w tym do 750 zł koszty składki na rzecz grupy producentów oraz zakupu publikacji na temat IP i zakupu pułapek feromonowych i lepowych);
1470 zł - w systemie "Jakość-Tradycja";
2386 zł - w systemie "Quality Meat Program".
Można jednocześnie ubiegać się (na osobnych wnioskach) o pomoc, a potem o płatność z tytułu uczestniczenia w różnych systemach jakości żywności albo w związku z wytwarzaniem różnych produktów GTS, ChNP-ChOG.
Producent rolny otrzyma wsparcie do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów (w granicach maksymalnych rocznych stawek płatności).
Do naliczanej płatności nie będzie wliczany zapłacony podatek od towarów i usług (VAT). Dlatego wnioskowana przez rolnika kwota płatności musi dotyczyć wyłącznie kosztów netto.
Roczna suma uzyskiwanego wsparcia nie może być wyższa niż równowartość 3000 euro na gospodarstwo.

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI DO UZYSKANIA WSPARCIA
Wsparcie udzielane jest dwuetapowo.
1) Złożenie wniosku o przyznanie pomocy
2) Złożenie wniosku o płatność (w przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy). Wnioski o płatność można składać przez 5 kolejnych lat od uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu pomocy.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. O PRZYZNANIE POMOCY: do końca dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe osiągnęło górny pułap limitu dostępnego w ramach Programu. W przypadku wyznaczenia daty zakończenia naboru wniosków o pomoc odpowiednim aktem prawnym, informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej ARiMR.
2. O PŁATNOŚĆ: w terminie 180 dni od dnia upływu "okresu pomocy", którego wniosek dotyczy. Każdy z wniosków o płatność składa się za miniony, tzw. "okres pomocy", obejmujący kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia:
- wydania certyfikatu lub świadectwa jakości, którego kopia została dołączona do wniosku o przyznanie pomocy, albo
- od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, (jeśli załącznikiem do wniosku było oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów zgodnie z wymaganiami danego systemu jakości), albo
- zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji, którego kopia została dołączona do wniosku o przyznanie pomocy (dotyczy IP).
Terminy na składanie pierwszego wniosku o płatność w przypadku, gdy złożenie jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23.12.2006, str. 15-73, z późn. zm.):
- w przypadku, gdy złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie jest lub było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, (przez co beneficjent nie złożył lub nie będzie w stanie złożyć wniosku w terminie), beneficjent może złożyć do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR pisemną prośbę o wydłużenie terminu na złożenie wniosku (należy przy tym uprawdopodobnić wystąpienie tej okoliczności). W takim przypadku Dyrektor Oddziału Regionalnego wydłuża termin o czas niezbędny na złożenie wniosku lub określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności.
Zgodnie z art. 47 Komisji (WE) ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006: Przypadki siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności są zgłaszane przez beneficjenta lub przez upoważnioną przez niego osobę na piśmie właściwemu organowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczającymi dla właściwych organów, w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.
ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski dotyczące ChNP-ChOG i GTS (o pomoc i o płatność) składa się osobno dla każdego produktu.
Wnioski dotyczące rolnictwa ekologicznego, integrowanej produkcji, systemu "Jakość-Tradycja" i systemu Quality Meat Program (o pomoc i o płatność) składa się łącznie dla wszystkich produktów.
Wnioski składa się (osobiście lub wysyłając pocztą) do dyrektora oddziału regionalnego (OR) ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.
Wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem wniosku należy złożyć wszystkie wymagane załączniki.
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
Wraz z wypełnionym formularzem wniosku należy złożyć wymagane załączniki, którymi są:
- w przypadku ChNP-ChOG, GTS:
kopia ważnego certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę certyfikującą upoważnioną i podaną we wniosku o rejestrację w rozumieniu przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, albo
kopia ważnego świadectwa jakości wydanego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją, albo
oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343z 14.12.2012, str. 1-29);
- w przypadku produkcji ekologicznej:
kopia ważnego certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1-84, z późn. zm.), w załączniku XII, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, albo
oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów w okresie konwersji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L Nr 189 z 20.07.2007, str. 1-29, z późn. zm.).
- w przypadku systemu IP:
kopia zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji, dokonanego w roku złożenia wniosku albo w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
- w przypadku systemu "Jakość Tradycja":
kopia ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość-Tradycja", wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, albo
oświadczenie o wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość-Tradycja".
- w przypadku systemu Quality Meat Program:
kopia ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu Quality Meat Program, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, albo
oświadczenie o wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu Quality Meat Program.
Oświadczenia, o których mowa wyżej, powinny uwzględniać: produkty i rodzaj produkcji, jakie zostały objęte systemem kontroli, dane jednostki certyfikującej, do której producent rolny zgłosił się oraz datę objęcia systemem kontroli.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Wraz z wypełnionym formularzem wniosku należy złożyć wymagane załączniki, którymi są:
- dla systemów ChNP-ChOG, GTS: kopia ważnego certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę certyfikującą upoważnioną i podaną we wniosku o rejestrację w rozumieniu przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, albo kopia ważnego świadectwa jakości, wydanego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
- dla produkcji ekologicznej: kopia ważnego certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1-84), w załączniku XII, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.
- dla systemu IP: kopia ważnego certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji.
- dla systemu "Jakość-Tradycja": kopia ważnego certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Jakość-Tradycja" i wytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacją.
- w przypadku systemu Quality Meat Program: kopia ważnego certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu Quality Meat Program i wytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacją.
Niezależnie od systemu jakości: oryginały faktur lub równoważnych dokumentów księgowych oraz dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie kosztów objętych refundacją w ramach tego działania, oraz wypełniony formularz W-2A/140 (udostępniony przez ARiMR) - oryginał zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji. UWAGA: wymaganie złożenia "zestawienia" dotyczy wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy nie wcześniej niż 3 lutego 2011 r. i na podstawie odrębnych przepisów nie są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli wnioskodawca ubiegający się o płatność obowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a wniosek o przyznanie pomocy złożył nie wcześniej niż 3 lutego 2011 r., to powinien każde zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych uwzględniać w oddzielnym systemie rachunkowości, a składane wraz z wnioskiem o płatność kopie dowodów księgowych powinny być opatrzone adnotacją wskazującą numer rachunku analitycznego lub kodu rachunkowego.

WSPARCIA NIE OTRZYMA producent rolny, który:

 • nie posiada numeru w ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez ARiMR, nie jest w okresie oczekiwania na nadanie numeru, oraz nie złożył wniosku o nadanie numeru równocześnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach tego działania; 
 • nie będzie w stanie przedłożyć wymaganych dokumentów potwierdzających uczestnictwo w danym systemie jakości żywności; 
 • został wykluczony z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1-40, z późn. zm.) oraz innych przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia; 
 • otrzymał od ARiMR decyzję przyznającą rentę strukturalną lub zbył gospodarstwo rolne po wydaniu mu przez ARiMR postanowienia o spełnieniu warunków do uzyskania renty strukturalnej; 
 • ubiegając się o płatność, nie przedstawi dowodów księgowych, potwierdzających poniesienie kosztów, na podstawie których obliczana jest wysokość wsparcia, albo uniemożliwi przeprowadzenie u siebie kontroli na miejscu, albo należy do organizacji producentów, o której mowa w art. 122 i 125 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1-149, z późn. zm.) ponoszącej z funduszu operacyjnego w ramach programu operacyjnego koszty, stanowiące podstawę do obliczenia płatności;
 • ponadto, ARiMR odrzuci wniosek złożony poza terminem przyjmowania wniosków, oraz odmówi przyznania pomocy, jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku okaże się, że limit środków finansowych przeznaczony na to działanie PROW 2007-2013 został wyczerpany.
 1. System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności – 3200 zł
 2. Rolnictwo ekologiczne – 3000 zł
 3. Integrowana produkcja – 2750 zł - w przypadku tego systemu suma kosztów jego wprowadzania i składki na rzecz grupy producentów, bez uwzględniania kosztów kontroli zewnętrznej zwracana jest do kwoty 750 zł.
 4. System Jakość Tradycja – 1470 zł.
 5. System Quality Meat Program – 2386 zł.

(informacje ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) projektowane jest działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”. Zostanie utrzymane działanie „Uczestnictwo producentów rolnych w systemach jakości żywności”. Nie wiadomo jeszcze czy pomoc z tego działania będzie dalej ograniczona do 5 lat uczestnictwa. Zostaną utrzymane „Działania informacyjne i promocyjne dla grup producentów”, przy czym definicja Grupy Producentów będzie mniej restrykcyjna niż dotychczas.

Ponadto wsparcie poszczególnym producentom udzielane jest także przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Często producentom zwracane są koszty uczestnictwa lub są zapraszani na tragi krajów lub zagraniczne. Bliższych informacji udzielają sekretariaty urzędów marszałkowskich lub bezpośrednio wydziały zajmujące się promocją żywności (nazwy departamentów mogą różnić się w województwach).

Szukaj-producentow Pobierz-dokumenty Klub-dobrych-praktyk
123 Loga-ue